شماره حساب ها

در صورت فعال نبودن واریز آنلاین و یا عدم امکان واریز آنی ، می توانید واریز خود را از طریق
حسابهای زیر انجام داده و پس از تکمیل فرمهای زیر ، درخواست خرید خود را مطرح نمایید